معنی و ترجمه کلمه داروى دل خوش کنک و بى اثر به انگلیسی داروى دل خوش کنک و بى اثر یعنی چه

داروى دل خوش کنک و بى اثر

placebo

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها