معنی و ترجمه کلمه داروى سمى به انگلیسی داروى سمى یعنی چه

داروى سمى

toxicant
toxin

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها