معنی و ترجمه کلمه داغى به انگلیسی داغى یعنی چه

داغى

stew
torridity
torridness

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها