معنی و ترجمه کلمه دانشجوى ایراد کننده نطق افتتاحیه جشن فارغ التحصیلى به انگلیسی دانشجوى ایراد کننده نطق افتتاحیه جشن فارغ التحصیلى یعنی چه

دانشجوى ایراد کننده نطق افتتاحیه جشن فارغ التحصیلى

salutatorian

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها