معنی و ترجمه کلمه دانشجویى که در جلسات بحث و تحقیق شرکت مى کند به انگلیسی دانشجویى که در جلسات بحث و تحقیق شرکت مى کند یعنی چه

دانشجویى که در جلسات بحث و تحقیق شرکت مى کند

seminarian

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها