معنی و ترجمه کلمه دانشى که در آن از خواص نور گفتگو مى کند به انگلیسی دانشى که در آن از خواص نور گفتگو مى کند یعنی چه

دانشى که در آن از خواص نور گفتگو مى کند

actinology

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها