معنی و ترجمه کلمه درجاى عوضى گذاشتن به انگلیسی درجاى عوضى گذاشتن یعنی چه

درجاى عوضى گذاشتن

misplace

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها