معنی و ترجمه کلمه درجاى عوضى گذاشتن به انگلیسی درجاى عوضى گذاشتن یعنی چه

درجاى عوضى گذاشتن

misplace

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها