معنی و ترجمه کلمه درجزیره دور افتاده یا جاهاى مشابهى رها شدن یا گیر افتادن به انگلیسی درجزیره دور افتاده یا جاهاى مشابهى رها شدن یا گیر افتادن یعنی چه

درجزیره دور افتاده یا جاهاى مشابهى رها شدن یا گیر افتادن

maroon

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها