معنی و ترجمه کلمه درجه حرارت زیادى که از سرخى گذشته و به رنگ سفید در آید به انگلیسی درجه حرارت زیادى که از سرخى گذشته و به رنگ سفید در آید یعنی چه

درجه حرارت زیادى که از سرخى گذشته و به رنگ سفید در آید

white heat

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها