معنی و ترجمه کلمه درجه نشر و تراوش نیروى موجى به انگلیسی درجه نشر و تراوش نیروى موجى یعنی چه

درجه نشر و تراوش نیروى موجى

radiant flux

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها