معنی و ترجمه کلمه درجه به انگلیسی درجه یعنی چه

درجه

alloy
degree
gage
gauge
gradation
grade
length
mark
measure
peg
pitch
point
proportion
quantum
rating
scalage
scale
stair
step
thermometer
thermometre

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها