معنی و ترجمه کلمه درخت یا بوته کوتاه و رشد نکرده به انگلیسی درخت یا بوته کوتاه و رشد نکرده یعنی چه

درخت یا بوته کوتاه و رشد نکرده

scrub


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها