معنی و ترجمه کلمه درخت یا جانورى که سرخ پوستان حفظ و حامى روحانى خود دانسته و از تجاوز به آن یا خوردن گوشت آن خوددارى مى کردند به انگلیسی درخت یا جانورى که سرخ پوستان حفظ و حامى روحانى خود دانسته و از تجاوز به آن یا خوردن گوشت آن خوددارى مى کردند یعنی چه

درخت یا جانورى که سرخ پوستان حفظ و حامى روحانى خود دانسته و از تجاوز به آن یا خوردن گوشت آن خوددارى مى کردند

totem

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها