معنی و ترجمه کلمه درخشنده به انگلیسی درخشنده یعنی چه

درخشنده

effulgent
fulgent
golden
radiant
refulgent
resplendent

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها