معنی و ترجمه کلمه درخشندگى به انگلیسی درخشندگى یعنی چه

درخشندگى

blaze
brilliance
coruscation
effulgence
glim
glitter
irradiance
irradiancy
luster
lustre
radiance
radiancy
refulgence
resplendence
resplendency
sheen

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها