معنی و ترجمه کلمه درخود گرفتن به انگلیسی درخود گرفتن یعنی چه

درخود گرفتن

intussuscept

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها