معنی و ترجمه کلمه درخور به انگلیسی درخور یعنی چه

درخور

apposite
appropriate
apt
assorted
becoming
befitting
congurous
favourable
fit
idoneous
meet
monumental
opportune
pertinent
proportionate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها