معنی و ترجمه کلمه درشکه ژاپنى که توسط حمال کشیده مى شود به انگلیسی درشکه ژاپنى که توسط حمال کشیده مى شود یعنی چه

درشکه ژاپنى که توسط حمال کشیده مى شود

jinriki
jinrikisha

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها