معنی و ترجمه کلمه درصورت انجام نیافتن به انگلیسی درصورت انجام نیافتن یعنی چه

درصورت انجام نیافتن

failing


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها