معنی و ترجمه کلمه درقید گذاشتن به انگلیسی درقید گذاشتن یعنی چه

درقید گذاشتن

coop
cramp

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها