معنی و ترجمه کلمه درنده خویى به انگلیسی درنده خویى یعنی چه

درنده خویى

ferocity
fury
rapacity

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها