معنی و ترجمه کلمه درندگى به انگلیسی درندگى یعنی چه

درندگى

fellyfelloe
voracity

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها