معنی و ترجمه کلمه درهم پیچیدن به انگلیسی درهم پیچیدن یعنی چه

درهم پیچیدن

intertwine
pleach
tangle
taut


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها