معنی و ترجمه کلمه درونى ترین غشاء پوششى رگها و سایر رباط هاى بدن به انگلیسی درونى ترین غشاء پوششى رگها و سایر رباط هاى بدن یعنی چه

درونى ترین غشاء پوششى رگها و سایر رباط هاى بدن

intima

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها