معنی و ترجمه کلمه دسته اى از رشته هاى عضلانى که عضله را تشکیل مى دهند به انگلیسی دسته اى از رشته هاى عضلانى که عضله را تشکیل مى دهند یعنی چه

دسته اى از رشته هاى عضلانى که عضله را تشکیل مى دهند

fascicle
fascicule
fasciculus

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها