معنی و ترجمه کلمه دستگاهى که تغییرات نیروى اشعه ى خورشید را ثبت مى کند به انگلیسی دستگاهى که تغییرات نیروى اشعه ى خورشید را ثبت مى کند یعنی چه

دستگاهى که تغییرات نیروى اشعه ى خورشید را ثبت مى کند

actinograph

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها