معنی و ترجمه کلمه دستگاه عصبى سمپاتیک به انگلیسی دستگاه عصبى سمپاتیک یعنی چه

دستگاه عصبى سمپاتیک

sympathetic nervous system

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها