معنی و ترجمه کلمه دستگاه گیرنده نیرو از یک دستگاه و دهنده نیرو به دستگاه دیگرى به انگلیسی دستگاه گیرنده نیرو از یک دستگاه و دهنده نیرو به دستگاه دیگرى یعنی چه

دستگاه گیرنده نیرو از یک دستگاه و دهنده نیرو به دستگاه دیگرى

transducer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها