معنی و ترجمه کلمه دنباله سطرى را به سطر دیگر کشیدن به انگلیسی دنباله سطرى را به سطر دیگر کشیدن یعنی چه

دنباله سطرى را به سطر دیگر کشیدن

enjambment

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها