معنی و ترجمه کلمه دندان آسیاب کوچک به انگلیسی دندان آسیاب کوچک یعنی چه

دندان آسیاب کوچک

premolar

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها