معنی و ترجمه کلمه ده تا نوزده سالگى به انگلیسی ده تا نوزده سالگى یعنی چه

ده تا نوزده سالگى

teens


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها