معنی و ترجمه کلمه دور تا دور گیتى یا اقلیمى کشتى رانى کردن به انگلیسی دور تا دور گیتى یا اقلیمى کشتى رانى کردن یعنی چه

دور تا دور گیتى یا اقلیمى کشتى رانى کردن

circumnavigate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها