معنی و ترجمه کلمه دون بسامد به انگلیسی دون بسامد یعنی چه

دون بسامد

low frequency


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها