معنی و ترجمه کلمه دکمه به انگلیسی دکمه یعنی چه

دکمه

button
gemma
knob
knop
tuber
tubercle
tuberculum


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها