معنی و ترجمه کلمه دیوارى که براى جلوگیرى از آب دریا مى سازند به انگلیسی دیوارى که براى جلوگیرى از آب دریا مى سازند یعنی چه

دیوارى که براى جلوگیرى از آب دریا مى سازند

dyke

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها