معنی و ترجمه کلمه دیوى به انگلیسی دیوى یعنی چه

دیوى

demoniac
demoniacal
demonic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها