معنی و ترجمه کلمه ذات الجنب توام با سینه پهلو به انگلیسی ذات الجنب توام با سینه پهلو یعنی چه

ذات الجنب توام با سینه پهلو

pleuropneumonia

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها