معنی و ترجمه کلمه ذات الجنب خشک به انگلیسی ذات الجنب خشک یعنی چه

ذات الجنب خشک

dry pleurisy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها