معنی و ترجمه کلمه ذات الجنب به انگلیسی ذات الجنب یعنی چه

ذات الجنب

pleurisy

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها