معنی و ترجمه کلمه ذخیره نگهدار به انگلیسی ذخیره نگهدار یعنی چه

ذخیره نگهدار

stockholder


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها