معنی و ترجمه کلمه ذرات ظریف و ریز سیلیسى که از بقایاى گمزادان به دست مى آید به انگلیسی ذرات ظریف و ریز سیلیسى که از بقایاى گمزادان به دست مى آید یعنی چه

ذرات ظریف و ریز سیلیسى که از بقایاى گمزادان به دست مى آید

diatomite

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها