معنی و ترجمه کلمه ذره کوچکى در مرکز جاذبه به انگلیسی ذره کوچکى در مرکز جاذبه یعنی چه

ذره کوچکى در مرکز جاذبه

centriole

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها