معنی و ترجمه کلمه ذغال سنگ سخت به انگلیسی ذغال سنگ سخت یعنی چه

ذغال سنگ سخت

hard coal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها