معنی و ترجمه کلمه ذغال سنگ نارس به انگلیسی ذغال سنگ نارس یعنی چه

ذغال سنگ نارس

peat
turf

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها