معنی و ترجمه کلمه ذوب آهن در کوره رو باز و تبدیل آن بفولاد به انگلیسی ذوب آهن در کوره رو باز و تبدیل آن بفولاد یعنی چه

ذوب آهن در کوره رو باز و تبدیل آن بفولاد

open hearth process

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها