معنی و ترجمه کلمه ذینفع اختراع به ثبت رسیده به انگلیسی ذینفع اختراع به ثبت رسیده یعنی چه

ذینفع اختراع به ثبت رسیده

patentee

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها