معنی و ترجمه کلمه رابط به انگلیسی رابط یعنی چه

رابط

connective
connector
copulative
go between
internuncial
liaison

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها