معنی و ترجمه کلمه رسته درختانى که میوه مخروطى دارند به انگلیسی رسته درختانى که میوه مخروطى دارند یعنی چه

رسته درختانى که میوه مخروطى دارند

conifer


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها