معنی و ترجمه کلمه رسیدگى به انگلیسی رسیدگى یعنی چه

رسیدگى

assistance
attendance
attention
audit
cassation
consideration
exam
examination
handling
inquest
inquiry
investigation
matureness
probe
puberty
scrutiny
verification

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها