معنی و ترجمه کلمه رشته به انگلیسی رشته یعنی چه

رشته

branch
catena
catenae
chain
fiber
fibre
field
filament
ghat
ghaut
ligature
line
rank
reeve
sequence
series
strand
string
suite
system
thread
tissue
tract
train

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها